Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu
Warszawa, 12.07.2021 r.
(podsumowanie)


W godzinach popołudniowych 12 lipca 2021 r. Forum zakończyło obrady. W wydarzeniu, którego współorganizatorami była Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii i Politechnika Warszawska, wzięło udział ponad 170 osób - przedstawicieli instytucji rządowych, rektorów wyższych uczelni technicznych, kierownictwa instytucji wsparcia współpracy z zagranicą w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii, w tym cyfryzacji przemysłu, badań nad sztuczną inteligencją, podnoszeniem kompetencji kadry inżynierskiej i badawczej, a także skutecznego współfinasnsowania badań w sferze innowacji MŚP. Znaczący udział stanowili profesorowie uczelni wyższych, dyrektorzy instytutów badawczych, naukowcy i specjaliści w dziedzinach, którym poświęcone były obrady Forum.

Obrady rozpoczęło wystąpienie inauguracyjne "Cyfrowa przyszłość polskiej gospodarki" - Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - dr Jarosława Gowina, który przedstawił główne nurty działań rządu, zmierzające do unowoczesnienia polskiegp przemysłu, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i innowacyjnych, stwarzających szanse rozwoju przedsiębiorstw w dziedzinie wysokich technologii - zmierzających ku założeniom koncepcji Przemysłu 4.0.  Wystąpienie wicepremiera dr. J. Gowina w załączeniu

W sesji problemowej - "Instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej przemysłu" - głos zabrali:  Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wystąpienie, prezentacja), dr  Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (wystąpienie, prezentacja), dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (wystąpienie, prezentacja), Peter Droell, dyrektor, Dyrektoriat Generalny Badań i Innowacji Komisji Europejskiej (wystąpienie), dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (wystąpienie, prezentacja)  W ramach dyskusji plenarnej wystąpił dr inż. Rafał Kajka - reprezentujący Grupę WB Electronics (wystąpienie, prezentacja).

Ważnym elementem obrad Forum było podpisanie porozumienia o utworzeniu konsorcjum "Centrum Transformacji Cyfrowej", które wkrótce podejmie działalność, zgodnie z ustaleniami programowymi konsorcjantów.

Zamykając obrady Forum - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dr inż. Zygmunt Krasiński podziękował uczestnikom za aktywny udział w programie spotkania, zaś współorganizatorowi - Politechnice Warszawskiej za pomoc w przygotowaniach Forum i opieki nad jego przebiegiem.